AgroVallbona: una finestra al camp que transformarà el barri

El projecte impulsarà l’activitat agroecològica, la preservació del patrimoni, la connectivitat amb l’entorn i la creació d’habitatge.

..
17/02/2023 - 11:56 h - Urbanisme i infraestructures Ajuntament de Barcelona

La transformació de Vallbona, al districte de Nou Barris, permetrà fer créixer el barri i dinamitzar-lo i mantenir-ne alhora l’esperit de la comunitat.

Un barri de camp 

L’impuls de l’agricultura i la promoció econòmica que se’n derivi es desenvoluparà en dos espais principals: La Ponderosa i la Granja del Ritz.

  • La finca La Ponderosa és el pilar del projecte, i és on es consolidaran els horts que evolucionaran cap als cultius ecològics. Per garantir que s’hi mantinguin aquests usos al llarg del temps, es farà una requalificació urbanística d’aquests terrenys com a sòl no urbanitzable i d’ús agrícola.
  • La Granja del Ritz, que té una enorme càrrega simbòlica i de memòria popular per al barri, es recuperarà i es rehabilitarà per convertir-la en l’equipament de referència i esdevindrà un espai de formació i recerca aplicada en matèria d’agroecologia.

Preservació del patrimoni popular i natural

A més, s’està treballant en un pla de protecció del Rec Comtal, als entorns dels qual es crearà un itinerari verd amb zones de trobada per passejar-hi i anar-hi en bici.

L’obertura del barri al Besòs que s’aconseguirà amb el soterrament de les vies facilitarà que el veïnat pugui disfrutar del riu i els seus entorns, on es generarà un refugi de biodiversitat.

Més habitatge i equipaments

La construcció de nou habitatge es limitarà a uns dos-cents immobles amb l’objectiu de no carregar urbanísticament un espai que es vol mantenir preferentment agrícola i verd. També se’n traslladaran i se’n reorganitzaran els equipaments.

Per millorar la connectivitat dins del barri, a més del soterrament d’una part de la infraestructura ferroviària, es construirà un nou pas sota les vies en una secció que es mantindrà sense soterrar.

AgroVallbona també reforçarà els lligams i la connectivitat amb el barri veí de Can Sant Joan, de Montcada i Reixac.

El projecte, reclamat pel veïnat, s’ha coordinat amb el pla de barris municipal.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..